Don't Take Without Looking!

Don't Take Without Looking!

Membership Agreement

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz. 

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) wwww.altuntaskilim.com.tr adresindeki Firma Adı firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR

a. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

b. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

c. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

d. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

2.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

3. GİZLİ BİLGİ

3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. 

5. Kayıt ve Güvenlik 

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Please read these 'site terms of use' carefully before using our site.

 
It is assumed that our customers who use and shop on this shopping site have accepted the following terms:

 
The web pages on our site and all pages linked to it ('site') are the property of and operated by Company Name Company (Company) at wwww.altuntaskilim.com.tr. By using and continuing to use the service on the site, you ('User') are subject to the following conditions while using all the services offered on the site; You agree that you have the right, authority and legal capacity to sign a contract in accordance with the laws to which you are bound and that you are over the age of 18, that you have read and understood this contract and that you are bound by the terms written in the contract.

 
This contract imposes the rights and obligations of the parties on the site that is the subject of the contract, and when the parties accept this contract, they declare that they will fulfill the aforementioned rights and obligations completely, accurately, on time, and within the terms requested in this contract.

 

 

1. RESPONSIBILITIES

 
a. The company always reserves the right to make changes on the prices and offered products and services.

 
b. The company accepts and undertakes that the member will benefit from the contracted services, excluding technical failures.

 
c. The user agrees in advance that he will not reverse engineer the use of the site or take any other action to find or obtain the source code of them, otherwise he will be responsible for the damages that may arise before the third parties, and that legal and penal action will be taken against him.

 
D. The user shall not produce content that is against general morality and morality, unlawful, injures the rights of third parties, is misleading, offensive, obscene, pornographic, injures personal rights, violates copyrights, encourages illegal activities, in his activities, in any part of the site or in his communications. , agrees not to share. Otherwise, he is fully responsible for the damage and in this case, the 'Site' officials may suspend such accounts, terminate them, and reserve the right to initiate legal proceedings. For this reason, it reserves the right to share information requests from judicial authorities regarding activity or user accounts.

 
e. The relations of the members of the site with each other or with third parties are under their own responsibility.

 

2. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

 
2.1. All proprietary or unregistered intellectual property rights such as title, business name, brand, patent, logo, design, information and method in this Site belong to the site operator and owner company or the specified person and are under the protection of national and international law. Visiting this Site or utilizing the services on this Site does not grant any right to such intellectual property rights.

 
2.2. The information on the site cannot be reproduced, published, copied, presented and/or transferred in any way. The whole or part of the Site cannot be used on another website without permission.

 
3. CONFIDENTIAL INFORMATION

 
3.1. The company will not disclose personal information transmitted by users through the site to third parties. This personal information; It contains all kinds of other information to identify the User such as person name-surname, address, telephone number, mobile phone, e-mail address, and will be referred to as "Confidential Information" for short.

 
3.2. The user can only use promotions, advertisements, campaigns, promotions, announcements, etc. The Company accepts and declares that it consents to the sharing of its communication, portfolio status and demographic information with its subsidiaries or group companies to which it is affiliated, limited to its use within the scope of marketing activities. This personal information can be used to determine the customer profile within the company, to offer promotions and campaigns suitable for the customer profile, and to carry out statistical studies.

 
3.3. Confidential Information can only be disclosed to official authorities if this information is duly requested by official authorities and when disclosure to official authorities is obligatory in accordance with the provisions of the applicable mandatory legislation.

 

4. Non-Warranty: THIS AGREEMENT ARTICLE SHALL APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. THE SERVICES PROVIDED BY THE COMPANY ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS, WITH NO IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT. MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND, STATUTORY OR OTHERWISE.

 
5. Registration and Security

 
The user must provide accurate, complete and up-to-date registration information. Otherwise, this Agreement will be deemed to have been violated and the account may be closed without informing the User.

 
The user is responsible for the password and account security on the site and third-party sites. Otherwise, the Company cannot be held responsible for data loss and security breaches or damage to hardware and devices.

 
6. Force Majeure

 
not under the control of the parties; Natural disasters, fire, explosions, civil wars, wars, uprisings, public movements, declaration of mobilization, strikes, lockouts and epidemics, infrastructure and internet failures, power cuts (collectively referred to as "Force Majeure" below) arising from the contract. If the obligations become unfulfillable by the parties, the parties are not responsible for this.In this period, the rights and obligations of the Parties arising from this Agreement are suspended.

 

7. Integrity and Applicability of the Agreement

 
If one of the terms of this contract becomes partially or completely invalid, the rest of the contract will continue to be valid.

 
8. Changes to the Contract

 
The company can change the services offered on the site and the terms of this contract, partially or completely, at any time. Changes will be effective from the date of publication on the site. It is the User's responsibility to follow the changes. The user is deemed to have accepted these changes by continuing to benefit from the services offered.

 
9. Notification

 
All notifications to be sent to the parties related to this Agreement will be made through the known e-mail address of the Company and the e-mail address specified by the user in the membership form. The user agrees that the address he/she specified while signing up is a valid notification address, that he/she will notify the other party in writing within 5 days in case of change, otherwise the notifications to this address will be deemed valid.

 

10. Evidence Convention

 
In all kinds of disputes that may arise between the parties for the transactions related to this contract, the books, records and documents of the Parties, computer records and fax records will be accepted as evidence in accordance with the Law of Civil Procedure No. 6100, and the user agrees that he will not object to these records.

 
11. Dispute Resolution

 
Istanbul (Central) Courthouse Courts and Enforcement Offices are authorized to resolve any disputes arising from the implementation or interpretation of this Agreement.